Rozdział 11. Obliczenia (for, while)

Zadanie 11.1

Napisz program wyznaczający n-tą potęgę liczby x. Liczby n oraz x należy pobrać od użytkownika.

Rozwiązanie: 11-01.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
 int n,i;
 float x,wynik;
 
 
 cout << "Program oblicza potęgę naturalną zadanej liczby.\n";
 cout << "(C)2003 student\n\n\n"; 
 
 cout << "Podaj wykłądnik potęgi n=";
 cin >> n;
 
 cout << "Podaj podstawę potęgi x=";
 cin >> x;
 
 wynik=1;
 for (i=0;i<n;i++)
  wynik=wynik*x;
  
 cout << "\n\n" << x << "^" << n << " = " << wynik << endl << endl;
 
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 11.2

Napisz program wyznaczający wartość n! (n silnia) zadanej liczby n. Liczbę n należy pobrać od użytkownika.

Rozwiązanie: 11-02.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
 int n,i,silnia;
 
 cout << "Program oblicza n!.\n";
 cout << "(C)2003 student\n\n\n"; 
 
 cout << "Podaj n=";
 cin >> n;
 
 
 silnia=1;
 for (i=1;i<=n;i++)
  silnia=silnia*i;
  
 cout << "\n\n" << n << "!" << " = " << silnia << endl << endl;
 
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 11.3

Napisz program wyznaczający NWD (Największy Wspólny Dzielnik) liczb a i b.

Rozwiązanie: 11-03.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
 int a,b,roba,robb;
 
 cout << "Program oblicza NWD(a,b).\n";
 cout << "(C)2003 student\n\n\n"; 
 
 cout << "a=";
 cin >> a;
 
 cout << "b=";
 cin >> b;
 
 roba=a;
 robb=b;
 
 while (roba != robb)
  {
   if (roba > robb)
    roba = roba-robb;
   else
    robb = robb-roba; 
  }
 
 
 
 cout << "\n\nNWD(" << a << "," << b << ") = " << 
   roba << endl << endl;
 
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 11.4

Napisz program wyznaczający NWW (Najmniejszą Wspólną Wielokrotną) liczb a i b.

Rozwiązanie: 11-04.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
 int a,b,roba,robb,nwd,nww;
 
 cout << "Program oblicza NWW(a,b).\n";
 cout << "(C)2003 student\n\n\n"; 
 
 cout << "a=";
 cin >> a;
 
 cout << "b=";
 cin >> b;
 
 roba=a;
 robb=b;
 
 while (roba != robb)
  {
   if (roba > robb)
    roba = roba-robb;
   else
    robb = robb-roba; 
  }
  
 nwd=roba;
 
 nww = ( a / nwd ) * b ;
 
 
 
 cout << "\n\nNWW(" << a << "," << b << ") = " << 
   nww << endl << endl;
 
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 11.5

Napisz program wyznaczający pierwiastek całkowity zadanej liczby. (Nie stosuj funkcji sqrt(). Użyj wyłącznie pętli i działań arytmetycznych).

Rozwiązanie: 11-05.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
 int n,robn,ile,nieparzysta;
 
 cout << "Program oblicza pierwiastek całkowity z zadanej liczby.\n";
 cout << "(C)2003 student\n\n\n"; 
 
 cout << "n=";
 cin >> n;
 
 robn=n;
 nieparzysta=1;
 ile=0;
 
 while (robn>=0)
  {
   robn-=nieparzysta;
   ile++;
   nieparzysta+=2;
  }
  
 ile--;
  
 cout << "\n\nPierwiastek całkowity z liczby n = " 
    << ile << ".\n\n";
 
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 11.6

Napisz program stwierdzający, czy zadana liczba n jest pierwsza.

Rozwiązanie: 11-06.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
 int n,dzielnik;
 
 
 cout << "Program sprawdza, czy zadana liczba jest pierwsza.\n";
 cout << "(C)2003 student\n\n\n"; 
 
 cout << "Podaj liczbę n=";
 cin >> n;
 
 
 dzielnik=2;
 while ( ((n % dzielnik) != 0) && ((dzielnik <= sqrt(n))) )
  dzielnik++;
  
 if (dzielnik>sqrt(n))
  cout << "\n\nPIERWSZA\n\n"; 
 else
  cout << "\n\nZŁOŻONA\n\n";  
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 11.7

Napisz program stwierdzający, czy zadana liczba n jest pierwsza.


©2010 Włodzimierz Gajda